Activem el benestar
93.548.45.07

Mediació

La Treballadora Social, Carmen Solanes, gran amiga i experta en Serveis Socials i en mediació en conflictes de família, ens acosta un article molt clar i esquemàtic de quines poden ser les diferents situacions de canvi que poden originar conflictes dintre d’un nucli familiar i el seu entorn. I ens ajuda a qüestionar-nos si, davant de discrepàncies més o menys expressades, podem, com ella ens proposa, obrir-nos a buscar solucions, dintre de nosaltres mateixos, i fora, amb professionals com ella que han ajudat tantes famílies a resoldre satisfactòriament moltes situacions abans i durant el fragor de la contesa.

                                                                                                                                 Núria Carrillo

                                                                                                                                 Directora ABI llar

MEDIACIÓ EN SITUACIONS DE FAMILÍA, FRÀGILS EN LA CONVIVÈNCIA, I AMB PRESSA DE DECISIONS PER A LA PREVISIÓ DE CONFLICTES. ¿COM TRACTAR-LOS?

1. ¿Qui? Base a la qual ens referim.

Quan estem en una situació present que comporta molts canvis, aquesta situació genera:

 • Nous sistemes de família.
 • Nous nuclis de convivència, a vegades, molt amplis.
 • Noves situacions laborals.
 • Noves situacions econòmiques.

Aquesta situació implica la necessitat de reorganitzar-se, pactar, dialogar, prioritzar i prendre noves decisions per afrontar situacions noves i de canvi. Tot això provoca la redistribució dels recursos econòmics existents, propis i de la família. Es fa necessari desenvolupar eines que ens ajudin a parlar, a vegades de temes delicats, que costa de parlar-ne, o que no són habituals.

On estem?

Que ens interessa?

Que necessitem?

Obrir-nos, escoltar i dialogar positivament per arribar a nous acords satisfactoris per a tots.

2. Parlar obertament i directament de què es necessita tractar.

 • Incloure a les persones implicades: membres de la família, amics, veïns, socis,companys de pis, professionals/ cuidadors, residents, pares/fills, avis/nets, etc.
 • Exposar la situació que s’està vivint, què es necessita canviar i tractar.
 • Aportar nous punts de vista.
 • Escoltar a totes les persones implicades.

3. Exemples a tractar:

 • Necessitats pròpies: bàsiques, relacionals/afectives. Gaudir i tenir sentit de vida.
 • Successos vitals: separacions, divorcis, cura d’avis, cura de nets.
 • Decisions vitals: relacions intergeneracionals, entre germans, cura de familiars, cures personals, ingressos residencials.
 • Decisions legals: herències, successions, voluntats i tutela anticipades, empreses familiars.
 • Convivència/relacions : família/cuidadors, persones soles, persones fràgils i persones amb diferents malalties.
 • Càrregues, suports i distribucions familiars: infants, persones de la tercera edat, persones dependents.
 • Préstecs, deutes i reparticions entre família.
 • Compromisos econòmics adquirits entre: família, amics, veïns, companys de pis, socis, arrendadors, arrendataris, etc.
 • Habitatges: Pagaments i/ó guanys, despeses de consum, arranjaments; locals, despatxos, propietats, impostos compartits, etc.
 • Despeses de comunitat, veïnals, ascensors, obres, etc.
 • Préstecs, deutes entre amics, socis, etc.

4. ¿De quina manera tractar les situacions ?

Recordar l’origen de la situació a tractar i recordar l’objectiu, que és arribar a la satisfacció de totes les persones implicades.

 • Tractar-ho d’ una manera oberta i relaxada.
 • Fer-ho en un espai obert, confortable.
 • Afavorir el diàleg positiu.
 • Aportar nous punts de vista.
 • Fer preguntes fins a estar segurs de que el que l’altre diu és el que jo estic entenent.
 • Actitud d’escolta enfront dels nous punts de vista.
 • Afavorir la trobada des de l’inici de la situació que es tracta.
 • Afavorir la possibilitat de nous acords, redistribució de tasques i/o funcions i compromís individual perquè s’arribi a la satisfacció de tots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Carmen Solanes

                                                     Treballadora Social i Mediadora